Ogólnopolski Projekt Edukacyjny Eko Ludek

Ogólnopolski Projekt Edukacyjny Eko Ludek

Ogólnopolski Projekt Edukacyjny „Eko Ludek” jest zwróceniem uwagi na potrzebę budowania świadomości obowiązku dbania środowisko w jakim żyjemy. Kształtowaniewłaściwej postawy należy rozpocząć od najmłodszych lat, bowiem świadomość człowieka kształtuje się przez całe życie, jednak jej podstawy każdy zdobywa w dzieciństwie czy młodości, kiedy jest wrażliwy na wszystko co go otacza.

Cele:
 przekazywanie dzieciom podstawowych wiadomości o ekosystemach i zjawiskach
przyrodniczych znajdujących się w najbliższym środowisku,
 poznanie znaczenia czystego powietrza dla zdrowia roślin, zwierząt i ludzi,
 kształtowanie poczucia odpowiedzialności za wszelkie zmiany w środowisku, których
sprawcą jest człowiek,
 uświadomienie dzieciom problemu opakowań i świadomego ich wyboru,
 zapoznanie dzieci z podstawowymi pojęciami i zadaniami ochrony roślin i zwierząt,
 rozwijanie u dzieci zainteresowania źródłem pochodzenia żywności i umiejętności
wyboru (wspólnie z rodzicami) zdrowej żywności,
 przyzwyczajanie do oszczędzania bogactw ziemi, wyrabianie przekonania, że surowce
naturalne trzeba oszczędzać, zbierać surowce wtórne,
 rozumienie znaczenia energii słonecznej i jej wpływu na rozwój roślin, energii
elektrycznej w życiu człowieka, dostrzeganie sposobów jej oszczędzania
w codziennym życiu,
 przyzwyczajanie dzieci do ładu i porządku w swoim najbliższym środowisku,
 rozwijanie zainteresowań dzieci ruchem ekologicznym na świecie, rozumienie, że
podobne działania na rzecz ochrony środowiska podejmują dzieci i dorośli na całym
świecie,
 zapoznanie dzieci z podstawowymi zasadami ochrony przyrody miejskiej (skwery,
drzewa, parki, ptaki, owady),
 rozwijanie postawy współodpowiedzialności za obiekty przedszkolne,
 kształtowanie wrażliwości estetycznej (ład, porządek w najbliższym otoczeniu),

 stworzenie sytuacji do bezpośredniego obcowania z przyrodą i dokonywania
obserwacji zjawisk przyrodniczych występujących w różnych porach roku,
 kształtowanie postaw twórczych w kontaktach z przyrodą,
 rozwijanie u dzieci wrażliwości na piękno przyrody.


8_688a99b28adc66aee95dbf84d214b3f3_70647626_460639424525839_7285954534927499264_n.jpg
8_688a99b28adc66aee95dbf84d214b3f3_70653153_734265410372547_6650425621388197888_n.jpg
8_688a99b28adc66aee95dbf84d214b3f3_70851301_388405342090990_6031346952283619328_n.jpg
8_688a99b28adc66aee95dbf84d214b3f3_70928072_468433513753702_6879356453530894336_n.jpg
8_688a99b28adc66aee95dbf84d214b3f3_71053139_480436799466740_8548598568317878272_n.jpg
8_688a99b28adc66aee95dbf84d214b3f3_71053765_979304059086710_6331237297060577280_n.jpg
8_688a99b28adc66aee95dbf84d214b3f3_71074057_489673364948336_3099005851105492992_n.jpg
8_688a99b28adc66aee95dbf84d214b3f3_71839762_396696461223991_2747676443960934400_n.jpg