Zakamarek- ekotriki na kąciki

Zakamarek- ekotriki na kąciki

Celem gółwnym projektu jest wychowanie kreatywnego, świadomego swoich możliwości,
posiadającego umiejętność współistnienia z przyrodą i podejmowania działań na jej
rzecz przedszkolaka.

cele szczegółowe:
- stymulowanie dzieci do samodzielnej eksploracji świata
- rozbudzanie wyobraźni, kreatywności, rozwijanie zdolności artystycznych
- wdrażanie do zachowań akceptowanych społecznie, kształtowanie pozytywnych
cech charakteru (chęć niesienia pomocy innym, empatia, odpowiedzialność)
- aranżacja kącików i ich wyposażenia z uwzględnieniem materiałów naturalnych i
ekologicznych
- budzenie zainteresowania najbliższą okolicą i regionem
- zrozumienie wzajemnej zależności człowiek – przyroda
- kształtowanie i utrwalanie zachowań proekologicznych, prawidłowych nawyków
żywieniowych
- tworzenie okazji do poznawania rzeczywistości przyrodniczo – ekologicznej poprzez
obserwowanie, odkrywanie i eksperymentowanie
- wyrabianie emocjonalnego stosunku wobec natury, rozwijanie wrażliwości na
potrzeby środowiska naturalnego
- nawiązanie współpracy z placówkami działającymi na terenie Polski